Nasıl Yapılır?
 Agregalarda Numune Azaltılması Deneyi 

Yoğun agrega ocaklarından, doğal ve yapay agrega kırma eleme, yıkama tesislerinden veya depo alanlarından alınan numunelerin deney numunesi için hazırlanmasıdır. Deneyde, TS EN 932-2 standardı uygulanır.

 Agregalarda Birim Ağırlık Tayini (Gevşek-Sıkı Birim Hacim Ağırlık Tayini) 

Agreganın maksimum tane büyüklüğüne göre belirlenmiş silindirik bir ölçü kabındaki gevşek veya sıkı agrega miktarının tespit edilmesidir. Deneyde, TS 3529 standardı uygulanır.

 Agregalarda Su Muhtevası Tayini Deneyi 

Agrega deney numunesinin yaş kütle miktarı ile kuru kütle miktarı arasındaki farkın belirlenmesidir. Deneyde, TS EN 1097-5 standardı uygulanır.

 Çok İnce Malzeme Muhtevası Tayini 

Agreganın içinde bulunan ve tane büyüklüğü 0,063 mm den küçük olan ince maddelerin oranının saptanmasıdır. Deneyde, TS 3527 standardı uygulanır.

 Parçalanma Direncinin Tayini 

Agregalarda parçalanma direncinin ölçümü ve aşınma yüzdesinin tayini amacıyla yapılır. Deneyde, TS 1097-2 standardı uygulanır.

 Agregalarda Dona Dayanıklılık Deneyi 

Tane büyüklüğü 10 mm ile 14 mm arasında olan agregalardan oluşan deney numunesi doymuş magnezyum sülfat çözeltisine maruz bırakılarak kurutulmasından oluşan ufalanma miktarının tayinidir. Deneyde, TS EN 1367-2 standardı uygulanır.

 İnce Daneli Agregalarda Özgül Ağırlık-Su Emme Deneyi 

Agregalarda tane yoğunluğu ve su emme oranının tespit edilmesi amacıyla yapılır. Deneyde, TS EN 1097-6 standardı uygulanır.

 Orta-İri Daneli Agregalarda Özgül Ağırlık-Su Emme Deneyi 

Agrega numunesinin doygun kuru yüzey ve kuru ağırlık kütlelerini tespit edip, hacmine oranlayarak tane yoğunluğunu bulmaktır. Deneyde, TS EN 1097-6 standardı uygulanır.

 Agregada Elek Analizi Deneyi 

Taş unu (filler) hariç 90 mm ye kadar anma boyutlu agregalarda dahil, doğal ve yapay orijinli agregalarda elek analizi metodu ile tane büyüklüğü dağılımının belirlenmesidir. Deneyde, TS EN 933-1 standardı uygulanır.

 Kil Topakları Tayini 

Agregalarda, kil topaklarının ve ufalanabilir parçaların tayini ile ilgilidir. Deneyde, ASTM C 142 – 97 standardı uygulanır.

 İnce taneli Zeminlerin Tayini 

Bir zeminde, 200 no’lu elek çapından geçen 0,075 mm‘den daha küçük boyuttaki danelerin dane çapı dağılımının bulunması ile ilgilidir. Deneyde, TS 1900-1 standardı uygulanır.

 Metilen Mavisi Deneyi 

İnce agregalarda veya gruplandırılmamış agregalarda (0-2) mm aralığının metilen mavisi değerinin (MB) tayini içindir. Deneyde, TS EN 933-9 standardı uygulanır.

 Agregalarında Organik Madde Tayini 

Organik maddelerin NaOH ile reaksiyona girmesiyle oluşan renk değişikliğinin gözlenmesidir. Beton agregalarında hayvansal ve bitkisel maddelerin renk skalası belirlenmesidir. Deneyde, TS EN 1744-1 standardı uygulanır.

 Yassılık İndeksi Tayini 

Agregalarda yassı tane yüzdesi belirlenir. Deneyde, TS EN 933-3 standardı veya Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Karayolları Teknik Şartnamesi’ne göre yapılır.

 Soyulma Tayini 

Asfalt agregalarında ki bitümün, sıcaklık etkisi altında uğrayacağı soyulma miktarının tayin edilmesidir. Deney, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Karayolları Teknik Şartnamesi’ne göre yapılır.

 Yapışma Deneyi (Vialit Yöntemi) 

Agrega ile bitümlü bağlayıcı arasındaki yapışmanın su etkisi ile azalmasının değerlendirilmesidir. Deney, Bayındırlık ve İskân Karayolları Teknik Şartnamesi’ne göre yapılır.