Nasıl Yapılır?
 Sondaj Çalışmaları 

Her cins zeminde TS 1901 standardı uygulanarak istenilen derinliğe kadar karotlu-karotsuz ilerleme, her 1,5 metrede bir SPT deneyi yapma, UD tüpleri ile istenilen derinliklerde veya her zemin değişiminde örselenmemiş numune alma, parafinleme, sandıklama, fotoğraflama, borulama işlemi yapma ve zemin loglarının hazırlanması ile ilgilidir. Yeraltı su seviyesinin belirlenmesi amacı ile gözlem yapılması ve numune alınması. Alınan bu numunelere İnsani tüketim amaçlı sular yönetmeliğine göre mikrobiyolojik ve kimyasal analizler yaptırılması.

 Su Muhtevası Tayini 

Zemin örneğindeki su miktarı tayin edilerek bunun zeminin kuru ağırlığının yüzdesi olarak gösterilmesini kapsar. Deneyde, TS 1900-1 standardı uygulanır.

 Dane Dağılımı (Elek Analizi) Deneyi 

Zemin örneğinin tane büyüklüklerini ve toplam kütle içindeki ağırlıkça miktarlarının (%) cinsinden hesaplanıp dane büyüklüğü dağılımının ve çakıl, kum, silt ve kil yüzdelerinin belirlenmesi amacı ile yapılır. Bu Deneyde, TS 1900-1 standardı uygulanır.

 Atterberg Limitleri (Kıvam Limitleri) Deneyi 

Zeminin farklı su içeriklerinde gösterdikleri davranış biçimi parametreleri (kıvam limitleri) olan likit limit, plastik limit ve plastisite indisi değerlerinin belirlenmesi amacıyla yapılır. Deneyde, TS 1900-1 standardı uygulanır.

 Zemin Danelerinin Bağıl Yoğunluğunun Tayini (Özgül Ağırlık) Deneyi 

2.00 mm elek altı zemin örneklerinin dane yoğunluğunun tayini için yapılır. Deneyde, TS 1900-1 standardı uygulanır.

 Serbest (Tek Eksenli) Basınç Deneyi 

Örselenmemiş kohezyonlu zemin örneklerinin serbest basınç dayanımının bulunması amacıyla yapılır. Numunelerin çapı 38 mm ile 50 mm arasında ve çapının 2 katı boya sahip ve kılcal çatlak içermeyen, kohezyonlu, örselenmemiş veya sıkıştırılmış olmalıdır. Deneyde, TS 1900-2 standardı uygulanır.

 Üç Eksenli Basınç Deneyi 

Örselenmemiş kohezyonlu zemin örneklerinin serbest basınç dayanımının bulunması amacıyla yapılır. Numunelerin çapı 38 mm ile 50 mm arasında ve çapının 2 katı boya sahip ve kılcal çatlak içermeyen, kohezyonlu, örselenmemiş veya sıkıştırılmış olmalıdır. Deneyde, TS 1900-2 standardı uygulanır.

 Örselenmemiş zemin numunelerinin hazırlanması 

Zemin numunelerinin Mekanik Özelliklerini” tespit edebilmek için, Sondaj ve ya Gözlem çukurlarından alınmış olan UD tüplerinden örselenmemiş numunenin çıkarılarak deneye hazır hale getirilmesi ile ilgilidir. Bu yöntemde, TS 1900-2 standardı uygulanır.

 Konsolidasyon (ödometre) Deneyi 

Yanal deformasyonu önlenmiş olan, suya doygunluğu sağlanan örselenmemiş veya örselenmiş zemin numunesinin, alt ve üst yüzeyinden drenaja müsaade edilerek, düşey ve eksenel basınç bir altında hacimsel sıkışma katsayısı ve konsolidasyon katsayısı ölçümü için bu deney yapılır. Deneyde, TS 1900-2 standardı uygulanır.

 Zeminlerin Kuru Birim Hacim Ağırlığının Tayini (Proctor Deneyi) 

Standart ve Modifiye olmak üzere 2 tiptir. Standart proctor deneyi, 305 mm.den serbestçe düşen, 2.5 kg lık tokmağın sağladığı mekanik enerji ile en büyük kuru birim hacim kütleyi veren su muhtevasının bulunmasıdır. Modifiye proctor deneyi ise 458 mm.den serbest düşüş yapan, 4,5 kg ağırlığındaki tokmağın sağladığı mekanik enerji ile en büyük kuru birim hacim kütleyi veren su muhtevasının bulunmasıdır. Deneyde, TS 1900-1 standardı uygulanır.

 CBR (Kaliforniya Taşıma Oranı) Deneyi 

Bu deney, alanı 1935 mm² olan pistonun belirlenmiş bir hızda zemine itilmesiyle elde edilen yük-penetrasyon bağıntısını kullanarak taşıma oranının bulunmasıyla ilgilidir. Deneyde, TS 1900-2 standardı uygulanır.

 Permeabilite Deneyi 

Sabit Seviyeli ve Düşen Seviyeli olmak üzere iki şekilde uygulanmaktadır. Sabit seviyeli permeabilite deneyi ile iri daneli zeminlerin geçirgenlik katsayısı, düşen seviyeli permeabilite deneyi ile ise ince danelerin geçirgenlik katsayısı belirlenir. Sabit seviyeli permeabilite deneyinde ASTM D 2434-68, Düşen seviyeli permeabilite deneyinde ASTM D 5856-95 standardı uygulanır.

 Arazi Kesafet (Kum Konisi) Deneyi 

Tabii veya sıkıştırılmış zeminin kuru birim hacim ağırlığının ve sıkışma yüzdesinin; birim hacim ağırlığı belli olan kum ve boşaltma silindiri kullanılarak yerinde tayin edilmesidir. Deneyde, TS 1900-1 standardı uygulanır.

 EDG Yoğunluk Ölçüm Deney Aleti 

Tabii veya sıkıştırılmış zeminin kuru birim hacim kütlesinin, kum konisi yöntemine göre daha kısa sürede belirlenebilmesi için nükleer yoğunluk ölçüm cihazının alternatifi olarak EDG elektrikli deney aleti kullanılır.

 Taşıma Yükleme (Plaka Yükleme) Deneyi 

Zeminin minimum çapı 30 cm ve üzeri rijit bir plaka ile yüklenerek plaka çapının iki katı bir derinlikte son taşıma gücü, deformasyon modülü ve yatak katsayısının hesaplanmasını sağlayacak veriler elde etmede uygulanan deneydir. Deneyde, TS 5744 standardı uygulanır.

 Nokta Yükleme Deneyi 

Kayaçların dayanımlarına göre sınıflandırılmasında kullanılan nokta yükü dayanım indeksinin tayini amacıyla yapılır. Deneyde, ISRM 1985 ve ASTM D-5731 standartları uygulanır.

 Konik Penetrasyon Deneyi 

Arazi penetrometresi; ucunda bir koni bulunan bir çubuk zemin içersine itilerek zeminin taşıma kapasitesi ve penetrasyon direnci tayin edilir. Deneyde, ASTM D-1194 standardı uygulanır.

 Cep Penetrasyon Deneyi 

Cep penetrometresi; kohezyonlu zeminlerin arazide ölçülen yaklaşık kıvamlılıklarına göre sınıflandırılması, tek eksenli basınç dayanımının bulunması amacı ile uygulanır.

 Torveyn Deneyi 

Kohezyonlu zeminlerde drenajsız kayma drencinin belirlenmesi için kullanılan deneydir. UD örnekleri veya araştırma çukuru yan yüzeylerinde uygulanır.